Prince Harry – the spare

Chyba nie ma osoby, która by nie słyszała o wydanej tydzień temu książce księcia Harry’ego pt. „Spare„. Dzieło to wywołuje gorącą dyskusję wśród Brytyjczyków, bo nie dość, że rzadko kiedy któryś z rojalsów się zwierza, to jeszcze książę Harry wyjątkowo otwarcie opowiedział o swoim doświadczeniu bycia „spare”.

Kim jest „spare”?

Najlepiej wyjaśni nam to cytat z książki:

I heard the story of what Pa allegedly said to Mummy the day of my birth: Wonderful! Now you’ve given me an Heir and a Spare—my work is done / Słyszałem historię o tym, co papa rzekomo powiedział mamusi w dzień moich urodzin: Cudownie! Teraz dałaś mi Sukcesora i Drugiego – moja robota jest zrobiona.

Wiemy z lekcji historii, że dla każdego władcy najważniejszym było utrzymanie tronu i ciągłość linii królewskiej. Dlatego trzeba było postarać się o „heir // sukcesor/pierwsze dziecko” i „spare // drugie dziecko/”zapasowe”, które przejmie tron w razie, gdy pierworodny umrze.

Rzeczownikspare”, gdy nie opisuje członka rodziny królewskiej, zrozumiemy jako: dodatkowa, zapasowa rzecz, którą trzyma się w razie, gdyby trzeba było wymienić zniszczoną lub zgubioną rzecz.

Spare parts

Książę posuwa się dalej w swoich domysłach nt. roli, jaką mu przydzielono:

The Heir and the Spare — there was no judgment about it, but also no ambiguity. I was the shadow, the support, the Plan B. I was brought into the world in case something happened to Willy. I was summoned to provide backup, distraction, diversion and, if necessary, a spare part. Kidney, perhaps / Sukcesor i Drugi – nie było osądzania tego, ani też dwuznaczności. Ja byłem cieniem, wsparciem, planem B. Przyszedłem na świat w razie, gdyby coś stało się Wiliamkowi. Byłem wezwany, by zapewnić zastępstwo, rozrywkę, odwrócenie uwagi i, gdyby to było konieczne, część zapasową. Nerkę, być może.

Przymiotnikspare” oznacza: zapasowy, dodatkowy, wolny, nieużywany obecnie; np. spare key / zapasowy klucz, spare time / czas wolny, spare change / drobne „na zbyciu”. Natomiast „spare parts” najczęściej oznacza: części zamienne do samochodu lub jakiegoś urządzenia.

Harry, spare us!

W prasie pojawia się ww. prośba. Bo po tym, jak poznaliśmy, gdzie i jak książę stracił dziewictwo i co odmroził w czasie wyprawy na biegun północny, nie da się nie pomyśleć „please, spare us the details / proszę, oszczędź nam szczegółów„. Książę w swojej książce nie dość, że opowiada otwarcie o najbardziej intymnych momentach życia, to jeszcze „does not spare any member of The Royal Family / nie oszczędza nikogo z rodziny królewskiej (= mówi źle o wszystkich)„.

Czasownik „to spare” przetłumaczymy tutaj na „oszczędzić” w sensie „oszczędzić komuś doświadczyć coś nieprzyjemnego” oraz bardziej drastycznie „nie zranić, nie zniszczyć, darować życie” (np. They killed the men but spared the children / Zabili mężczyzn, ale oszczędzili dzieci).

Spare me a few minutes

Książę Harry ma wiele żalu w związku z byciem „spare”:

Pa and William could never be on the same flight together, because there must be no chance of the first and second in line to the throne being wiped out. But no one gave a damn whom I traveled with; the Spare could always be spared / Papa i Wiliam nie mogli lecieć tym samym lotem, ponieważ nie można dopuścić, żeby pierwszy i drugi w linii do tronu zostali zmiecieni. Ale wszyscy mieli w nosie, z kim ja podróżowałem; Drugi zawsze może zostać poświęcony.

Tutaj „to spare” zrozumiemy jako: poświęcić/dać/znaleźć np. czas, pieniądze komuś, zwłaszcza gdy jest to trudne do zrobienia; np. Can you spare me a few minutes? / Poświęcisz mi kilka minut?, Could you spare me £20? / Znajdziesz dla mnie 20 funtów?

Spare a thought

Wydaje mi się, że większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że życie w rodzinie królewskiej, mimo przywilejów i bogactwa, nie jest wcale łatwe. Jednak takie rozpamiętywanie i opisywanie nawet najmniejszych urazów pokazuje księcia Harry’ego w bardzo złym świetle.

Czasem warto „spare a thought for those less fortunate than us / pomyśleć o tych, którzy są w gorszej sytuacji, niż my”, aby zobaczyć własne problemy we właściwej skali.

 

Strefa Kujona:

spare [wymowa: speə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– dodatkowa rzecz, którą trzyma się „na zapas”, „w razie czego”, gdyby trzeba było wymienić zniszczoną lub zgubioną rzecz; np. I lost my key but I have a spare / Zgubiłem klucz, ale mam zapasowy,
– (zwykle w liczbie mnogiej „spares”; też: spare part) zapasowy element/część, który może być użyty, by wymienić inną, podobną część np. w samochodzie, jakimś urządzeniu
– (potocznie) „the spare” w wyrażeniu „the heir and the spare” oznacza drugie dziecko monarchy (drugie w kolejności do dziedziczenia tronu, na który wstąpi wtedy, gdy „the heir // sukcesor, pierwsze dziecko” umrze nieprzejąwszy jeszcze tronu albo „the heir” nie będzie posiadać własnych dzieci)

spare [wymowa: speə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– zapasowy, dodatkowy, wolny, nieużywany obecnie; np. a spare key / zapasowy klucz; Do you have a spare chair? / Masz wolne krzesło?; spare time / czas wolny; spare moment / wolna chwila, momencik; spare change / dodatkowe drobne, drobne „na zbyciu”
– (literacko) wysoki i chudy (o osobie)
– (literacko) prosty, skromny, bez ozdobników, oszczędny (np. wystrój domu)

spare [wymowa: speə(r)], czasownik, znaczenie:
– oszczędzić: nie zranić, nie zniszczyć czegoś lub kogoś; np. They killed the men but spared the children / Zabili mężczyzn, ale oszczędzili dzieci; During the bombing only one house was spared / Podczas bombardowania tylko jeden dom nie został zniszony
– oszczędzić/darować komuś doświadczyć coś nieprzyjemnego; np. Spare me the details, please / Proszę, oszczędź mi szczegółów; You could have spared yourself an unnecessary trip by phoning in advance / Mogłeś oszczędzić sobie niepotrzebnej podróży, dzwoniąc wcześniej
– spare no effort/expense // bardzo mocno się starać; zrobić wszystko, co możliwe, by coś osiągnąć [dosłownie: nie oszczędzać (na) wysiłku/wydatkach]
– (formalnie) not spare yourself / nie oszczędzać siebie (starać się jak najmocniej coś osiągnąć)
– dać/znaleźć/poświęcić czas, pieniądze, przestrzeń (dla kogoś), zwłaszcza gdy jest to trudne do zrobienia; np. Could you spare me £20? / Dasz mi 20 funtów?; Surely you can spare me a few minutes? / Z pewnością znajdziesz dla mnie kilka minut?; He was late, but he spared a glance for the pretty girl at the desk / Spóźnił się, ale zdążył (jeszcze) spojrzeć na ładną dziewczynę przy biurku (czyli – nie miał czasu, ale gdzieś, jakoś „wyłuskał” tę chwilę na spojrzenie na dziewczynę); Could you spare one of your staff to help us out? / Mógłbyś poświęcić kogoś z twoich pracowników, żeby nam pomógł?
– spare a thought for someone / pomyśleć o kimś, kto jest w trudniejszej sytuacji; np. If you think hospital food is bad today, spare a thought for patients during the First World War / Jeśli sądzisz, że szpitalne jedzenie jest dziś złe, pomyśl o pacjentach podczas pierwszej wojny światowej
– mieć „na zbyciu”, mieć więcej, niż potrzeba; np. If you have any wool to spare when you’ve finished the sweater, can you make me some gloves? / Jeśli masz jakąś wełnę na zbyciu, kiedy skończysz sweter, możesz zrobić mi rękawiczki?

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Zdjęcie okładki książki „Spare” pochodzi ze strony Amazon.

Hoover i hover

Kiedyś zdarzyło mi się pomylić powyższe słowa w wymowie. I zamiast „I was hoovering” powiedziałam: I was hovering. Moi rozmówcy mocno mi się zaczęli przyglądać, a ja odwołałam się do niezawodnej metody – zaczęłam, jak mim, udawać, że odkurzam niewidzialnym odkurzaczem. Tym prymitywnym, acz zawsze skutecznym sposobem, przekazałam w końcu to, co miałam na myśli. No ale należy zadać pytanie – jak mnie zrozumiano za pierwszym razem?

Vacuum cleaner i to vacuum

Wydaje mi się, że w podręcznikach do angielskiego „odkurzacz” raczej będzie tłumaczony na – vacuum cleaner (dosłownie: próżniowy sprzątacz), a „odkurzać” na – to vacuum. Te dwa słowa można jednak zupełnie inaczej przełożyć.

Hoover i to hoover

Zamiast „vacuum cleaner” i „to vacuum” można powiedzieć „hoover / odkurzacz” i „to hoover / odkurzać”. Skądże wzięły się te wyrazy?

Był taki pan o imieniu William Hoover…

Słowo „hoover”, jakie dziś znajdziemy w każdym słowniku, było na początku nazwiskiem amerykańskiego biznesmena Williama Hoovera, który na początku XX wieku odkupił patent na elektryczną, ssącą zamiatarkę (Electric Suction Sweeper). Tak właśnie nazwał pierwszy odkurzacz jego wynalazca James Sprangler.

Sprangler, który nie posiadał środków, by udoskonalić swój gadżet na tyle, by stał się on źródłem dochodu, został zatrudniony w firmie pana Hoovera. Tam właśnie dokonywał kolejnych ulepszeń w konstrukcji odkurzacza. Po jego śmierci William Hoover zmienił nazwę firmy z Electric Suction Sweeper Company na – Hoover Suction Sweeper Company.

Udoskonalenia, nowy i nowoczesny wygląd oraz aktywna kampania reklamowa spowodowały, że odkurzacze Hoover stały się popularne także w Europie. I dlatego dziś słowo „hoover” oznacza: odkurzacz i odkurzać.

„I was hovering”

Jak byśmy zrozumieli zdanie „I was hovering”?

Czasownik „to hover” usłyszymy w filmach przyrodniczych pokazujących drapieżne ptaki zawisające w powietrzu (przykład takiego „hovering” wykonywanego przez sokoła wędrownego tutaj). Wiszący nieruchomo w powietrzu helikopter też opiszemy jako „hovering” oraz: They saw a UFO hovering silently above their village / Widzieli UFO unoszące się bezszelestnie nad ich wioską.

Pozostałe tłumaczenia „to hover” są wariacjami jego pierwszego znaczenia:
– stać gdzieś nieruchomo (lub blisko kogoś) ochoczo lub nerwowo czekając, aż ktoś ciebie zauważy, „wisieć nad kimś”;
– utrzymywać się przy lub blisko jakiejś wartości; np. (bądźmy optymistami) Inflation is hovering at 3% / Inflacja utrzymuje się na 3%;
– zatrzymać kursor myszy na jakimś miejscu ekranu.

Nie dopytywałam się później, jak mnie zrozumiano, ale najprawdopodobniej, że gdzieś wisiałam w powietrzu albo czekałam w zawieszeniu. W sumie, gdyby odkurzacz był mocniejszy i miał bardzo silny wywiew powietrza, a ja – dużo lżejsza, to teoretycznie mogłabym jednocześnie „odkurzać / hoover” i „wisieć nieruchomo / hover”.

 

Strefa Kujona:

vacuum cleaner [wymowa: ˈvæk.juːm ˌkliː.nə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– odkurzacz (gdyby dosłownie przetłumaczyć to słowo, to mielibyśmy: próżniowy sprzątacz)
Odkurzacz to także: vaccum i (potocznie) vac

vacuum [wymowa: ˈvæk.juːm], czasownik, znaczenie:
– używać odkurzacza, odkurzać odkurzaczem

Hoover [wymowa: ˈhuː.və(r)], rzeczownik, znaczenie:
– marka odkurzaczy
– hoover – odkurzacz

hoover [wymowa: ˈhuː.və(r)], czasownik, znaczenie:
– używać odkurzacza, odkurzać odkurzaczem

hover [wymowa: ˈhɒv.ə(r)], czasownik, znaczenie:
– unosić się w powietrzu, wisieć w powietrzu (o ptakach, helikopterach); np. They saw a UFO hovering silently above their village / Widzieli UFO unoszące się bezszelestnie nad ich wioską
– stać gdzieś nieruchomo (lub blisko kogoś) ochoczo lub nerwowo czekając, aż ktoś ciebie zauważy [chyba to można przetłumaczyć na: stać (tam nieruchomo), czekać niecierpliwie/ochoczo, oczekiwać, wisieć nad kimś itp.]; np. He hovered over her, waiting for an answer / Stał nad nią nieruchomo, niecierpliwie czekając odpowiedzi
– utrzymywać się przy (lub blisko) jakiejś wartości (albo stanu); np. Inflation is hovering at 3% / Inflacja utrzymuje się na 3%; She was hovering between life and death / Była zawieszona między życiem a śmiercią
– najechać kursorem myszy na jakieś miejsce ekranu; np. The link changes to green when the mouse hovers over it / Link zmienia się na zielony, kiedy mysz na niego najedzie (wisi nad nim, zatrzymuje się nad nim)

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Zdjęcie pochodzi z Wikipedii. Przedstawia wczesny (około roku 1908) model odkurzacza firmy Electric Suction Sweeper Company.

Cameron i raging pensioners – część II

Jeśli myśleliście, że Cameron tak po prostu się poddał po tym, jak go „wściekli emeryci / raging pensioners” „bardzo źle potraktowali / monstered”, to byliście w błędzie. Otóż to spotkanie premiera z wyborcami jeszcze trochę potrwało. (Tutaj link do pierwszej części wpisu).

Sweaty Cameron

Z notki dziennikarskiej dowiadujemy się, jak reagował premier na bycie zakrzyczanym. Otóż napisano, że był „sweaty / spocony” i „slightly taken aback / lekko zaskoczony”. Natomiast tłum wykazywał się „sheer ferocity”:

A sweaty Cameron seemed slightly taken aback by the sheer ferocity of the OAP mob, but thanked them for their ‘lively interactions’ / Spocony Cameron wyglądał na lekko zaskoczonego przez istną zaciekłość tłumu starszych wiekiem emerytów, ale podziękował im za ich „żywy odzew”

Rzeczownika „ferocity / brutalność, zaciekłość, okrucieństwo” ja bym się raczej spodziewała spotkać w jakimś filmie przyrodniczym o dzikich zwierzętach. Nie jest to typowe słowo, jakie kojarzymy z emerytami.

Cameron to zaprawiony polityk i dlatego dyplomatycznie usiłował podziękować tłumowi za „lively interactions / żywy odzew”. „Interactions” można skojarzyć z polskim słowem „interakcja” (wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk), a „lively / pełen życia” będzie pochodną słowa „life / życie”.

Pensioners yelled

Na owo podziękowanie Camerona emeryci zareagowali jednakże tak:

Pensioners yelled, ‘Rubbish!’ and ‘You’re not answering the question!’ / Emeryci krzyczeli „Bzdury!” i „Nie opowiadasz na pytanie!”

Słowo „yell” można skojarzyć sobie z bardzo znaną piosenką Billy’ego Idola „Rebel Yell / Krzyk Buntownika” (link do utworu tutaj).

No to Cameron próbuje podejść emerytów inaczej…

Cameron replied, ‘I’ll be frank: if you are not satisfied with how elderly people are being looked after and valued by this government, don’t blame other ministers, blame me.’ / Cameron odpowiedział „Będę szczery: jeśli nie jesteście zadowoleni [z tego], jak dba się o starszych ludzi i jak są cenieni przez ten rząd, nie wińcie innych ministrów, wińcie mnie”.

Emeryci nie dali się jednak zbić z tropu:

The audience, naturally, roared back, ‘We are! We are!’ / Publiczność oczywiście ryknęła „Winimy! Winimy!”.

Czasownik „to roar” można sobie skojarzyć z tytułem piosenki Katy Perry „Roar / Ryk” (na pewno ją znacie, ale tutaj daję link, gdybyście chcieli sobie ją przypomnieć).

To „We are!” odnosi się do wcześniejszej prośby premiera „Don’t blame other ministers, blame me / Nie wińcie innych ministrów, wińcie mnie”. „We are!” jest skrótem od „We are blaming you / My ciebie winimy”.

Na tym notka się kończy, bo chyba już nie było sposobu, by ratować zaistniałą sytuację.

 

Strefa Kujona:

be taken aback by (somebody/something) – być zaskoczonym/zszokowanym przez (kogoś/coś)

sheer [wymowa: ʃɪə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– (tylko przed rzeczownikami, używany by podkreślić ich rozmiar, stopień lub ilość); sam, sama; np. The sheer size of the cathedral stuns people / Sam rozmiar katedry zaskakuje ludzi
– (tylko przed rzeczownikami; całkowity i niezawierający niczego innego) istny, czysty; np. It was sheer coincidence that we met / To był istny zbieg okoliczności, że my się spotkaliśmy
– stromy; np. sheer cliff / stromy klif
– (o materiale: cienki, lekki i prawie przezroczysty) zwiewny

ferocious [wymowa: fəˈrəʊ.ʃəs], przymiotnik, znaczenie:
– przerażający, gwałtowny; np. a ferocious beast / wściekła bestia

ferocity [wymowa: fəˈrɒs.ə.ti], rzeczownik, znaczenie:
– okrucieństwo, brutalność, zaciekłość, dzikość, srogość

OAP [wymowa: ˌəʊ eɪ ˈpiː], rzeczownik, znaczenie:
– (staromodnie) osoba, która otrzymuje emeryturę, ponieważ osiągnęła pewien wiek (jest to skrót od: old-age pensioner / starszy wiekiem emeryt)

yell [wymowa: jel], czasownik, znaczenie:
– krzyczeć, wrzeszczeć; np. Stop yelling at me! / Przestań na mnie wrzeszczeć!

yell [wymowa: jel], rzeczownik, znaczenie:
– krzyk, wrzaśnięcie

roar [wymowa: rɔː(r)], rzeczownik, znaczenie:
– ryk (zwierzęcia, maszyny, głośny aplauz itp.); np.

I got the eye of the tiger, a fighter / Mam oko tygrysa (= determinację), wojownika
Dancing through the fire / tańczącego przez ogień
'Cause I am a champion / Ponieważ jestem mistrzem
And you’re gonna hear me roar / I usłyszysz, jak ryczę
Louder, louder than a lion / Głośniej, głośniej, niż lew
'Cause I am a champion / Ponieważ jestem mistrzem
And you’re gonna hear me roar / A ty usłyszysz, jak ryczę
(refren piosenki „Roar” Katy Perry)

roar [wymowa: rɔː(r)], czasownik, znaczenie:
– ryknąć (wydać długi, głośny i głęboki dźwięk)
– ryczeć, wyć (o pojazdach, które poruszają się szybko i głośno)
– głośno krzyczeć, grzmieć, wrzeszczeć

 

Materiały źródłowe:

słówka

inne

  • Notka dziennikarska pochodzi z gazety Metro.

 

Zdjęcie wykonał David Mark.

Cameron i raging pensioners – część I

Niedawno znalazłam w necie starą, ale wciąż śmieszną, notkę dziennikarską. Opisuje ona spotkanie, na którym były premier David Cameron odpowiada na pytania dotyczące służby zdrowia.

Cameron i raging pensioners

Całe zdarzenie dziennikarz streszcza tak:

A mob of raging pensioners totally monstered David Cameron yesterday – yelling ‘Lies!’ and ‘Rubbish’ whenever the Prime Minister opened his mouth. / Tłum wzburzonych emerytów zupełnie zakrzyczał Davida Camerona wczoraj – wrzeszcząc „Kłamstwa!” i „Bzdury”, kiedy tylko premier otwierał usta.

Pensioners monstered

Rzeczownik „monster” jest ogólnie znany; oznacza oczywiście – potwór. Mniej znany jest czasownik „to monster”. Słowniki przekładają go na: bardzo źle kogoś traktować. To tłumaczenie oczywiście trudno zastosować w praktyce, bo teksty będą długie i dziwne. W ww. cytacie można się domyślić, że tłum zakrzykiwał premiera i w ogóle nie pozwalał mu mówić, stąd mamy: zakrzyczał.

„Pensioner” to ktoś, kto dostaje „pension”. „Pension” to nie „pensja”, ale emerytura! Słowo „pensioners / emeryci” połączone w tekście z przymiotnikiem „raging” jest bardzo zabawne.

Raging pensioners

Raging / wściekły, wzburzony” pochodzi od czasownika „rage / złościć się, wściekać się, pienić się” i najczęściej tym wyrazem opisuje się kogoś młodego, pełnego wigoru i agresji. „Raging pensioners” przetłumaczymy na – wściekli emeryci.

Jest wiele okazji, by dostać „rage”…

Rage / wściekłość, gniew, furia” mamy w określeniach typu: road rage / atak szału, jaki czasem dopada kierowców, air rage / agresywne zachowanie pasażera w czasie lotu samolotem, work rage / atak wściekłości pracownika w jego miejscu pracy, desk rage / atak złości w biurze, phone rage / atak złości klienta w czasie rozmowy telefonicznej, spowodowany często brakiem zadowolenia z nabytego produktu lub zamówionej usługi.

Don’t mess with raging pensioners!

Rzeczownik „mess” przełożymy na: bałagan, nieład, chaos. Bardzo popularny zwrot „don’t mess with” to z kolei: nie zadzieraj z. I tak właśnie podsumował „raging pensioners / wściekłych emerytów” dziennikarz:

Don’t mess with the over-65s / Nie zadzieraj z (tymi, co mają) ponad 65 (lat).

 

Strefa Kujona:

rage [wymowa: reɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– wściekłość, gniew, furia; np. Rage Against the Machine is an American rock band from Los Angeles, California / Wściekłość Przeciw Maszynie jest amerykańskim zespołem rockowym z Los Angeles w Kaliforni

rage [wymowa: reɪdʒ], czasownik, znaczenie:
– mówić do kogoś ze złością (agresywnie), złościć się, wściekać się, pienić się; np. raging pensioners // wściekający się/wściekli emeryci
– wybuchnąć, rozszaleć się (zdarzyć się gwałtownie, nagle); np. Volodymyr Zelensky: As the battles raged, the PM came to Kyiv with messages of hope. We even gave him a Ukrainian name – Boris Johnsoniuk / Wołodymyr Zełenski: Podczas gdy bitwy szalały, PM [Prime Minister / Pierwszy Minister / Premier] przybył do Kijowa z przesłaniami nadziei. My nawet daliśmy mu ukraińskie imię – Boris Johnsoniuk

road rage [wymowa: ˈrəʊd ˌreɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– wściekłość, jaka dopada niektórych kierowców na drodze, zwłaszcza gdy są trudne warunki jazdy lub inny kierowca jeździ nieprawidłowo

air rage [wymowa: ˈeə ˌreɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– nagłe, agresywne i brutalne zachowanie pasażera w czasie lotu samolotem

work rage (też: office rage), rzeczownik, znaczenie:
– atak złości/wściekłości pracownika w jego miejscu pracy

desk rage, rzeczownik, znaczenie:
– atak złości/wściekłości w biurze, zwłaszcza spowodowany zmartwieniami lub trudną sytuacją

phone rage, rzeczownik, znaczenie:
– (mowa potoczna) atak złości/wściekłości klienta w czasie rozmowy z osobą lub organizacją, często spowodowany brakiem zadowolenia z nabytego produktu lub zamówionej usługi

mess [wymowa: mes], rzeczownik, znaczenie:
– bałagan, nieporządek; np. Frank can’t stand a mess / Franek nie może znieść bałaganu
– bałagan, nieład, chaos (sytuacja, gdzie jest masa problemów powodowanych brakiem właściwej organizacji, robionymi wcześniej błędami); np. British weights and measures are in a mess. On the one hand, the international metric system (SI) is the official, legal system for most purposes in the UK. Yet, at the same time, much of British everyday life remains untouched by the metric system and continues to use imperial units / Brytyjskie [jednostki] wagi i jednostki miar są w nieładzie. Z jednej strony międzynarodowy system metryczny (SI) jest oficjalnym, prawnym systemem dla większości celów w UK. Jednakże jednocześnie większość brytyjskiego codziennego życia pozostaje nietknięta przez system metryczny i wciąż używa jednostek imperialnych [jak: stones, miles itp.]
– osoba, która ma niechlujny wygląd lub która jest brudna; np. I look a mess – I can’t go out like this! / Wyglądam (jak) bałagan – Nie mogę wyjść z domu w takim stanie!
– (potocznie) osoba, która ma poważne problemy i jest w złym stanie psychicznym; np. When my wife left me I was a total mess / Kiedy żona mnie opuściła, byłem w całkowitej ruinie
– (potocznie) zwierzęca kupa, g*wno
– (wojsko) budynek lub pokój, w którym żołnierze mają swoje posiłki; wojskowa kantyna

mess [wymowa: mes], czasownik, znaczenie:
– (o zwierzęciu) załatwić się w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone

mess with (someone) – (potocznie) zadzierać z (kimś)

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Zdjęcie wykonał Deniz Fuchidzhiev. Przedstawia ono Pałac Westminsterski (siedzibę brytyjskiego parlamentu).

Czym zajmuje się period dignity officer?

W połowie sierpnia tego roku w Szkocji wszedł w życie nowy akt prawny – The Period Products Act. Wdrażeniem go w jednostkach samorządowych mają zająć się period dignity officers. Czym dokładnie zajmują się period dignity officers i jaki problem ma rozwiązać The Period Products Act?

Officer to – oficer?

Ostatnie słowo z nazwy stanowiska wydaje się znajome, bo w końcu „officer” to – oficer (stopień wojskowy). Tym słowem zwrócimy się także do policjanta; np. I am sober, officer / Jestem trzeźwy, panie władzo.

Angielski „officer” ma także dużo wspólnego z „office / biuro”, bo oznacza: urzędnik państwowy lub pracownik dużej organizacji.

Co oznacza słowo „period”?

Jeśli „period” skojarzył się Wam z „periodyk” (periodyk – czasopismo wydawane co jakiś czas), to jesteście na dobrym tropie. „Period” to: okres (czasu); np. Childhood is usually a very happy period / Dzieciństwo jest zwykle bardzo szczęśliwym czasem.

„Period” to po angielsku także: lekcja oraz miesiączka (okres), np. I have my period/I’m on my period // Mam okres.

Have some dignity!

„Dignity” chyba najtrudniej odgadnąć. Ten rzeczownik można sobie skojarzyć z dygnitarzem, czyli osobą piastującą wysokie stanowisko. Dygnitarz, tak sobie można wyobrazić, ma „dignity / powagę, godność, szacunek”.

A jeśli ktoś nie zachowuje się poważnie lub stosownie do sytuacji, to może usłyszeć upomnienie: Have some dignity! / Miejże trochę godności!

Period dignity officer – urzędnik czasowej godności?

Wprowadzona 15 sierpnia w życie ustawa pod nazwą „The Period Products Act”, ma zapewnić darmowy i powszechny dostęp do period products / środków higienicznych używanych w trakcie miesiączki. Ma ona pomóc osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej i których nie stać na środki higieniczne. Stąd w toaletach w budynkach należących do samorządu są dziś dostępne darmowe podpaski lub tampony.

Dbaniem o wprowadzenie nowego prawa mają zająć się period dignity officers / urzędnicy (do spraw) godności (związanej z) miesiączką.

Na pierwszego period dignity officera w Szkocji wybrano… mężczyznę. Spotkało się to z falą krytyki, ponieważ rolą takiego urzędnika jest nie tylko logistyka, ale także szerzenie informacji nt. miesiączki i menopauzy. Wielu twierdzi, że widziałoby w roli period dignity officera raczej kogoś, kto ma osobiste doświadczenie z tymi problemami.

DODATEK
Jak będzie „podpaska” po angielsku? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

 

Strefa Kujona:

officer [wymowa: ˈɒfɪsə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– oficer (stopień wojskowy); np. naval officer / oficer marynarki
– (też: police officer) policjant; np. police officer Rob Banks
– urzędnik państwowy lub pracownik dużej organizacji; np. customs officer / urzędnik urzędu celnego, celnik

period [wymowa: ˈpɪə.ri.əd], rzeczownik, znaczenie:
– okres, czas; np. Covid isolation period / okres izolacji covidowej
– lekcja (w szkole)
– okres (faza) w czyimś życiu lub okres w historii; np. Most teenagers go through a rebellious period / Większość nastolatków przechodzi okres buntu
– miesiączka, okres; np. period pains / bóle miesiączkowe; period products / środki higieniczne używane w czasie okresu (podpaski, tampony)

period, przymiotnik, znaczenie:
– ubrania, meble charakterystyczne dla jakiegoś okresu w historii; np. period dress / suknia z epoki

dignity [wymowa: ˈdɪɡ.nə.ti/], rzeczownik, znaczenie:
– powaga, godność (spokojny, poważny i opanowany sposób bycia, który wywołuje szacunek innych); np. Her Majesty The Queen has conducted herself with dignity and decorum throughout her reign / Jej Wysokość Królowa zachowywała się godnie i stosownie w czasie swoich rządów
– godność, szacunek, powaga (wartość, jaką ktoś posiada i która powoduje, że inni ludzie szanują tego kogoś i ten ktoś ma szacunek dla siebie); How could you wear something so indecent ? Have you no dignity? / Jak możesz mieć (na sobie) coś tak niestosownego? Nie masz żadnej powagi?

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne